R O M Â N I A
MINISTERUL EDUCAŢIEI , CERCETĂRII ,TINERETULUI SI SPORTULUI REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ
Anul şcolar 2013 – 2014

      Munca şi convieţuirea a câtorva sute de persoane în spaţiul restrâns al şcolii nu este posibilă decât într-o atmosferă de respect reciproc. Aceasta include şi necesitatea respectării stricte a unor reguli.
      Prezentul regulament a fost întocmit de conducerea şcolii, discutat în Consiliul profesoral şi aprobat de Consiliul de administraţie. Documentul conţine doar reglementările suplimentare care nu sunt cuprinse în “Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar“, ce poate fi consultat în întregime la bibliotecă şi pe pagina web a MEC (www.edu.ro, Învăţământ preuniversitar).
       Regulamentul şcolii noastre, va fi discutat la începutul fiecărui an şcolar de către diriginţi, împreună cu articolele 54 - 71, 91 – 134 din prevederile MECTS, iar elevii şi părinţii vor semna pentru luare la cunoştinţă.
      Membrii Consiliului de administraţie vor depune eforturi, pentru ca toată baza materială a şcolii să poată fi folosită de elevi şi în folosul acestora. De asemenea, se vor strădui, ca toate acţiunile tradiţionale complementare cursurilor şcolare, să se desfăşoare în continuare, iar altele pot fi organizate la solicitarea elevilor.

      CAPITOLUL I

      DISPOZITII GENERALE
       Art.1 Regulamentul de ordine interioara, cuprinde norme privind organizarea şi funcţionarea unităţii noastre de învăţământ, în conformitate cu Legea educaţiei naţionale Legea nr.1/12011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 10 ianuarie 2011, Regulamentul de organizare a învăţământului preuniversitar aprobat prin Ordinul ministrului Educatiei si Cercetarii nr.4747/16.10.2001 Publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.131/19.02.2002.
Ordonanta de urgenta privind asigurarea calităţii educaţiei, Monitorul oficial nr.642 din 20.07.2005.
       Art.2 Regulamentul de ordine interioară, elaborat împreună cu reprezentanţii organizaţiei sindicale din Şcoala nr 92, cuprinde numai prevederi specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii în concordanţă cu dispoziţiile legale în vigoare.
Acesta este aprobat prin hotărâre a Consiliului profesoral la care participă şi personalul auxiliar şi nedidactic.
      Art.3 După aprobare, respectarea regulamentului este obligatorie pentru directori, personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar şi nedidactic, elevi si părinţi/tutori care vin în contact cu unitatea de învăţământ.
      Art.4 În România, cetăţenii au drepturi egale de acces la toate nivelurile şi formele de învăţământ, indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, de rasă, de naţionalitate, de apartenenţă politică sau religioasă, fără restricţii care ar putea constitui o discriminare sau segregare.
      Art.5 Unitaţile de învătământ sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei generale şi specifice, a actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei si Cercetarii , Tineretului si Sportului, a deciziilor Inspectoratului Şcolar şi a regulamentului de ordine interioară al fiecărei unitaţi.
      Art.6 În incinta unităţilor de învătământ preuniversitar sunt interzise, potrivit legii, crearea şi funcţionarea oricaror formaţiuni politice, desfăşurarea activităţilor de propagandă politică şi prozeletism religios, orice formă de activitate ce încalcă normele generale de moralitate şi care pun în pericol sănătatea fizică sau psihică a elevilor, precum şi a persolalului didactic şi nedidactic.
      Art.7 Forma de organizare : învăţământ de zi;
Planul de şcolarizare al Şcolii nr 92 pentru anul scolar 2011-2012 cuprinde:
- învătământ primar clasele I-IV ( 15 clase)
-învătământ gimnazial clasele V-VIII(VA,VB,VC,VI A,VIB,VIC, VIIA,VIIB, VIIIA, VIIIB= 10 clase;
      Art.8 Cursurile se desfăşoară într-un singur schimb:

8-13/14 pt cls V-VIII

8-12/13 pt cls I-IV

      Art.9 Pentru clasele din învăţământul gimnazial , ora de curs este de 50 minute, cu o pauza de 10 minute dupa fiecare oră :
8.00-8.50, etc

      Art.10 Directorul numeşte echipa de întocmire a orarului unităţii de învăţământ, pe care îl verifică şi îl aprobă.

      Art.11 Este interzisă scoaterea elevilor de la ore.

      Art.12 Ordinea şi disciplina în şcoală se asigură de conducerea şcolii prin profesorii de serviciu şi personalul didactic cu sprijinul elevilor. Condiţiile de organizare şi desfăşurare a serviciului pe şcoală (profesori si elevi) se vor preciza în regulamentul personalului de serviciu, parte componentă a acestui regulament, aceste vor fi realizate de directorul adjunct.

      Art.13 La înscrierea în învătământul gimnazial continuitatea studiului limbilor moderne se asigură în funcţie de oferta educaţionala a unităţii de învătământ.

      CAPITOLUL II

      CONDUCEREA UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR
      Art.14 Conducerea unităţii de învătământ preuniversitar este asigurată în conformitate cu prevederile   Art.94, 95, 96,97 şi 98 din Legea nr.1/2011.
      Art.15 Drepturile si obligaţiile directorului unităţii de învătământ sunt cele prevăzute în  Art.94, 95, 96 din Legea nr.1/2011. Regulamentul de organizare a învăţământului preuniversitar aprobat prin Ordinul ministrului Educatiei şi Cercetării nr.4747/16.10.2001 Publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.131/19.02.2002, conform articolelor 17-28, în actele normative elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, în dispoziţiile Inspectoratului Şcolar Judeţean, precum şi în prezentul regulament.
      Art.16 Directorul este subordonat Inspectoratului Şcolar Municipal reprezentat prin inspectorul general scolar. Fişa postului şi fişa de evaluare ale directorului sunt elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului.
      Art.17 Directorul adjunct îndeplineşte atribuţiile delegate de către director pe perioade determinate, precum şi pe cele stabilite prin regulamentul de ordine interioară al unităţii de învăţământ, cu excepţia dreptului de a semna documentele contabile şi actele de studii.
      Art.18 Consiliul profesoral este alcatuit din totalitatea personalului didactic de predare, titular şi suplinitor, şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. Personalul didactic auxiliar al unităţii de învăţământ poate participa la şedinţele consiliului profesoral, atunci cand se discută probleme referitoare la activitatea acestuia.
      Art.19 Consiliul profesoral funcţionează conform prevederilor   Art. 98 din Legea nr.1/12011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 10 ianuarie 2011,
      Art.20 Consiliul de administraţie funcţionează conform prevederilor  Art. 97 din Legea nr.1/12011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 10 ianuarie 2011,
      Art.21 Catedrele/comisiile metodice functionează conform prevederilor articolelor 37-39 din Regulamentul de organizare şi functionare a unităţilor de învăţămant preuniversitar.
      Art.22 Consiliul clasei funcţionează conform prevederilor articolelor 40-45 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
Art 23. Termenele stabilite de conducerea şcolii pentru depunerea documentelor şi a situaţiilor cerute sunt obligatorii pentru toţi angajţtii . Nerespectarea lor va fi sancţionată prin depunctarea calificativului.

      CAPITOLUL III

      CONSILIUL ŞCOLAR

      Art.24 Consiliul şcolar urmăreşte realizarea politicii educaţionale la nivel local şi functionează conform prevederilor articolelor 46-48 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţămant preuniversitar.

      CAPITOLUL IV

      EVALUAREA

      Art.25 Evaluarea rezultatelor elevilor la învăţătura se realizează în mod ritmic pe parcursul semestrelor sau în vacanţele şcolare, conform prevederilor Ministerului Educatiei,Cercetarii şi Sportului stipulate în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, conform articolelor 49-77.
La nivelul unităţii de învăţămant se înfinţează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie, conform prevederilor legale în vigoare. Comisia este formata din 7 membri. Conducerea ei operativă va fi asigurată de un reprezentant al conducerii şcolii . Componenţa comisiei cuprinde 5 reprezentati ai corpului profesoral, 1 reprezentant al părinţilor şi un reprezentant al consiliului local.

      CAPITOLUL V

      PERONALUL DIDACTIC

      Art.26 conf. Art.88 Legea nr.1/2011 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 10 ianuarie 2011. Regulamentul de organizare şi functionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar conform articolelor 78-80, reglementează funcţiile, competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile personalului didactic de predare şi ale personalului didactic auxiliar.
      Art.27 Invăţătorii si profesorii de serviciu au urmatoarele obligaţii:
-vor fi prezenti în şcoală cu minimul 20 de minute înainte de începerea cursurilor;
-vor completa condica;
-vor inspecta spaţiile de şcolarizare şi grupul sanitar şi vor lua toate măsurile de indreptare acolo unde vor constata nereguli;
-vor verifica prezenţa la ore a tuturor cadrelor didactice şi în cazul în care constată intârzieri sau absenţe vor lua toate măsurile ca elevii clasei respective să fie supravegheaţi şi îndrumaţi pe toată durata orei astfel:
a)elevii clasei fără profesor sau învăţător vor fi supravegheaţi de un cadru didactic aflat în şcoală care nu are ore;
b) elevii vor fi preluaţi la clasa paralelă;
-vor informa directorul şcolii în legătură cu întrzielile la ore sau absenţele;
-vor supraveghea cu simţ de răspundere elevii pe timpul pauzelor şi vor interveni pentru rezolvarea incidentelor;
-vor asigura ordinea şi curăţenia în curtea şcolii cu ajutorul elevilor de serviciu şi al femeilor de serviciu;
-vor raporta în scris directorului şcolii evenimente deosebite şi măsurile luate vor controla activitatea personalului de serviciu;
-vor interveni pentru a îndepărta din şcoală persoanele străine, le vor identifica şi raporta;
-vor verifica la sfârşitul programului cataloagele şi condica apoi le vor încuia în dulap -vor pleca din şcoală ultimii după ce s-au asigurat că toţi elevii au părăsit curtea şcolii şi că nimic deosebit nu se petrece în incinta şcoli.
      Art.28 Personalul de serviciu va executa necondiţionat ordinele cadrelor didactice de serviciu pe şcoală. Nu va părasi şcoala decat în interes de serviciu din dispoziţia directorului sau a cadrelor de serviciu.
      Art.29 Cadrele didactice vor fi prezente la ora de curs în primele minute dupa ce clopotelul a sunat de intrare şi vor ieşi de la ore numai după ce s-a sunat de ieşire.
      Art.30 Toate cadrele didactice vor semna condica înainte de a intra la ore . Lasarea condicii nesemnate va fi tratata ca ore neefectuate sau neglijenţă în serviciu cu consecinţe ce decurg din aceasta. Condica va fi scrisă de secretara şcolii.
      Art.3. Cadrele didactice nu vor desfăşura activităţi în sălile de clasă murdare sau aflate în dezordine. Într-o astfel de situaţie vor organiza imediat un moment organizatoric şi vor pune clasa la punct urmând să informeze dirigintele clasei . Cadrele didactice în urma cărora sala de clasă este murdară, dezordonată vor fi depunctate la calificativ.
      Art.32. Cadrele didactice care au de rezolvat probleme personale presante ce nu pot fi amânate sub nici o formă vor solicita învoire directorului şcolii cu asigurarea suplinirii.
Cadrele didactice aflate în situaţia de a nu se putea prezenta la ore din motive exceptionale apărute în mod neprevăzut vor comunica imediat acest lucru directorului şcolii telefonic sau celor care îiţtin locul.
Întârzierile la ore şi absenţele vor fi consemnate în condică.
Cadrele didactice care într-o lună au beneficiat de învoiri, concediu fără plată, au înregistrat întârzieri repetate sau absenţe nemotivate vor avea calificativul final redus şi nu se vor putea înscrie la gradaţii/salarii de merit.
      Art.33. Cadrele didactice pot consuma cafea în pauze dar fără să afecteze durata orelor de curs.
Este total interzis fumatul în perimetrul şcolii.
      Art.34. Activităţile artistice, distractive organizate la sfârşitul semestrelor vor fi pregătite cu multă grijă de organizator se vor desfăşura numai dupa ultima oră de curs. Se interzice ca acestea să fie organizate sau să degenereze în petreceri care depăşesc bunul simţ şi încalcă regulamentele şcolare.
      Art.35. Cadrele didactice care doresc să organizeze drumeţii, vizite sau excursii vor depune la conducerea şcolii o documentaţie din care să rezulte: participaţtii, intervalul de timp în care se desfăşoară, obiectivele, mijlocul de transport (ora plecării şi ora sosirii), gradul de supraveghere. Toate acestea se vor organiza numai în afara orelor de curs cu excepţia celor prevăzute în planificările calendaristice ce impun o drumeţie sau o vizită.
      Art36. Invatatorii claselor terminale vor efectua in teren recensamantul scolar respectiv al copiilor ce urmeaza a fi inscrisi in clasa I insotind tabelele cu copiile certificatelor de nastere . Acestea vor fi documentele pe baza carora se va face proiectul planului de scolarizare pentru anul urmator precum si stabilirea eventualelor restrangeri de activitate . Termenul de depunere este de 31 ianuarie al fiecarui an .
      Art.37 Nici un cadru didactic nu poate pleca în concediu de odihna legal în perioada vacanţei de vară dacă nu a completat, semnat şi ştampilat registrul matricol în care sunt înscrişi elevii de care răspunde.
      Art.38. Cadrele didactice care reuşesc să atraga sponsor, donatori, prestatori de servicii au libertatea de a le folosi, cu prioritate spatiile în care îşi desfăşoară activitatea sau de care răspund.
      Art. 39. Toate nemulţumirile, de orice natură ar fi ele, vor fi aduse la cunoştinţa directorului şcolii care va asigura cadrul legal adecvat solţtionării.
Art 40.Toate cadrele didactice au obligaţia ca în orice împrejurare prin ceea ce spun şi fac să apere interesele învăţământului în general şi ale şcolii noastre în special să contribuie la menţinerea atmosferei de respect reciproc, de consideraţie pentru toate disciplinele de studiu, de colaborare şi sprijin pentru cadrele debutante .

      CAPITOLUL VI

      ELEVII

      Art.41 Orice persoană, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, care este înscrisă în unitatea de învăţământ şi participă la activităţile organizate de aceasta are calitatea de elev.
      Art.42 Dobândirea caliăţtii de elev, exercitarea calităţii de elev, drepturile elevilor, îndatoririle elevilor, recompensarea elevilor, sancţiunile aplicate elevilor, transferul elevilor, încetarea calităţii de elev sunt stipulate în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţămînt preuniversitar conform articolelor 81-138.
      Art.43 Transferul elevilor se realizeaza in conformitate cu prevederile Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, articolele 125-137.
      Art.44. Grija fata de proprietatea scolii este responsabilitatea tuturor . Elevii vor
arata respect fata de toate proprietatile scolii, Sunt interzise actele de vandalism , distrugere si deteriorare cat de mica a bunurilor scolii .Elevii vor plati lucrarile necesare reparatiilor sau vor inlocui bunurile distruse.
Art 45. Este interzis aruncatul pe jos al gunoaielor .Gunoiul si resturile de orice fel se pun la cosurile de gunoi care sunt amplasate in diferite puncte ale scolii .In acest caz sanctiunile prevad :strangerea gunoaielor in curtea scolii intr-o zi si mustrare scrisa pentru abateri repetate.
      Art.46. Fiecare elev va avea grija de lucrurile si bunurile sale personale. Elevii nu trebuie sa aduca la scoala obiecte de valoarea sau sume mari de bani.Banii nu trebuie lasati in buzunare ,ghiozdane sau penare.
      Art.47. La scoala nu se aduc : aparate de radio ,casetofoane ,jocuri computerizate , telefoane mobile . Pentru activitati organizate aparatele mentionate se pot aduce in scoala cu aprobarea invatatorului/dirigintelui.
In caz de nerespectare a regulii ,aparatele se confisca temporar si se atentioneaza parintii.
      Art.48. Elevii au obligatia sa poarte parul tuns scurt si ingrijit si tinuta potrivita varstei si calitatii de elev.( fiecare clasa isi poate alege o uniforma personalizata; cele care nu au acest lucru vor purta pantaloni/ fuste si bluze/jachete de culori netipatoare, fara inscriptionari- alb, bleu, bleumarin, maron, gri, bej, negru)
Art 49. Este interzis fumatul, consumul drogurilor, consumul bauturilor alcoolice in scoala si in afara ei, cu mentiunea ca elevii care vor fi depistati ca au savarsit aceste abateri in scoala, curtea scolii si zona limitrofa, vor suporta rigorile regulamentului scolar. Este interzis consumul de guma de mestecat la biblioteca si orele de curs.
Art 50. La sosirea la scoala elevii trebuie sa astepte in ordine si liniste in salile de curs . Intrarea se face ordonat (unul cate unul).
Iesirea din scoala se face in ordine si liniste (cate unul ).Cand se asteapta eliberarea unei clase, ,elevii vor sta langa peretele opus intrarii la clasa pentru a permite iesirea ordonata a celor din clasa respectiva. Pe coridoare si scari elevii vor merge pe partea dreapta.
.In timpul lectiilor toti elevii trebuie sa aiba obiectele necesare pentru fiecare lectie –carti caiete , creion,guma ,stilou,etc. Ei nu trebuie sa deranjeze lectiile vor urma instructiunile date de profesor fiind interzis consumul de alimente sau lichide in timpul lectiei .

      A. Comportamentul în şcoală

1. A fi elev la Şcoala nr 92 înseamnă implicit adoptarea unui comportament civilizat atât în şcoală cât şi în afara acesteia. Prin sintagma „comportament civilizat” înţelegem:
a. Respectul manifestat constant faţă de colegi, profesori şi personalul auxiliar al şcolii.
b. Evitarea oricăror forme de violenţă şi agresivitate.
c. Rezolvarea conflictelor sau situaţiilor problematice prin dialog şi în conformitate cu regulamentele şcolare (arbitrarietatea dirigintelui sau direcţiunii).
d. Evitarea distrugerii bunurilor şcolii sau a celor personale, ale colegilor.
e. Responsabilitate în îndeplinirea sarcinilor şcolare asumate şi implicare în rezolvarea unor probleme/dorinţe sau nevoi, exprimate personal sau în numele clasei.
f. Adoptarea unei atitudini sincere şi oneste în orice situaţie, dar mai ales atunci când se produc incidente; falsa solidaritate se reduce de fapt la complicitate şi tăinuirea adevărului.
g. O formă concretă de manifestare a respectului şi de înţelegere a valorilor promovate de către şcoala noastră o reprezintă situaţia în care orele de studiu, indiferent de conţinuturile predate sau de profesorul de la catedră, se desfăşoară într-o atmosferă calmă şi liniştită.

 

      B. Organizarea activităţii didactice

2. Elevii au obligaţia să frecventeze cursurile şi să participe la activităţile
şcolare, culturale şi administrative după programul stabilit de şcoală, într-o ţinută decentă.
3. Accesul în şcoală al elevilor de gimnaziu va fi permis doar cu 10 minute înaintea începerii orelor.
4. În timpul cursurilor, elevii nu vor părăsi sub nici un motiv sala de curs.În timpul pauzelor elevii vor ieşii în curtea şcolii.
5. Dacă după 15 minute de la începerea orei profesorul nu a intrat la clasă, va fi anunţată direcţiunea pentru a rezolva situaţia. Elevii vor sta liniştiţi în clasă pe tot parcursul orei pentru a nu deranja cursurile altora.
6. Profesorii vor arăta elevilor toate lucrările scrise corectate. Părinţii pot consulta lucrările semestriale în prezenţa profesorului.
7. Notarea elevilor, indiferent de disciplina studiată, va include în mod obligatoriu în baremul de corectare şi puncte acordate pentru competenţa lingvistică (0,5-1 punct la nota finală).

      C. Abateri disciplinare

8. Nota la purtare se stabileşte de diriginte după consultarea celorlalţi profesori ai clasei, în funcţie de comportarea generală a elevului în şcoală şi în afara ei, precum şi de atitudinea faţă de învăţătură. Notele sub 7 se aprobă în Consiliul profesoral. Elevii cu media 5 la purtare sunt declaraţi repetenţi. Stabilirea notei la purtare în funcţie de absenţele nemotivate se va face în felul următor (      Art. 131 din „Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar“): La fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru sau la 10 % din absenţe nejustificate din numărul total de ore pe semestru la o disciplină, nota va fi scăzută cu un punct.
9. Situaţia elevilor cu îmbolnăviri frecvente va fi discutată cu părinţii acestora şi conducerea şcolii. Diriginţii pot cere anunţarea telefonică a cazurilor de îmbolnăvire la secretariat sau telefonul personal.
10. Absenţele elevilor care pleacă de la şcoală în timpul programului, sunt considerate în mod automat nemotivate, dacă elevul înainte de plecare n-a obţinut acordul dirigintelui (în absenţa acestuia a unui director) şi a profesorilor care au anunţat lucrări scrise pentru ziua respectivă.
11. Elevii care în timpul cursurilor sunt depistaţi în cluburi sau parcuri, vor avea nota scăzută la purtare cu un punct (chiar dacă au scutire pentru ziua respectivă), întrucât aduc prejudicii imaginii şcolii.

      D. Activităţi extracurriculare
.
12. Invitaţiile formulate în numele şcolii vor fi distribuite doar după ce au fost vizate de director.

13. Selecţia elevilor pentru participarea la activităţi extraşcolare (parteneriate, excursii, proiecte, tabere) şi burse se va face în funcţie de nivelul de disciplină al clasei, de aspectul şi de păstrarea bunurilor din sala de clasă, de rezultatele la învăţătură, purtare, precum şi în funcţie de participarea la olimpiade, la activităţile culturale, sportive şi obşteşti. Elevii cu nota scăzută la purtare vor fi excluşi în semestrul următor de la activităţile extracurriculare desfăşurate în ţară. Etapele de organizare a excursiilor la gimnaziu cu o durată mai lungă de o zi sunt următoarele:
a. profesorul organizator va înainta direcţiunii programul detaliat al excursiei precum şi numele părintelui însoţitor, inclusiv în vacanţă
b. organizarea efectivă a excursiei va începe după ce s-a obţinut acordul directorului sau avizul Consiliului de administraţie

14. Orice excursie neautorizată este strict interzisă.

      Biblioteca

1. Cărţile vor fi împrumutate pe bază de semnătură pentru 2 săptămâni, cu posibilitatea prelungirii cu o săptămână.
2. În cazul cărţilor deteriorate, distruse sau pierdute, elevul va preda o nouă ediţie a aceleiaşi cărţi sau va plăti suma dublă corespunzătoare valorii actualizate a cărţii.

      Serviciul pe clasă

1. Va fi efectuat de 2 elevi timp de o săptămână, după o planificare semestrială ce se va afişa.
2. Fiecare clasă va avea obligatoriu un caiet în care profesorul ultimei ore de curs va consemna constatările privind starea clasei:
• golirea coşului de gunoi
• curăţenia
• aerisirea salii de clasa
• udatul florilor
• pregatirea tablei si a cretei
3. În fiecare zi, la începutul cursurilor, elevii de serviciu au obligaţia de a verifica starea mobilierului scolar. În cazul în care se constată existenţa unor scaune rupte sau bănci murdare, elevii de serviciu trebuie să informeze prompt( în maxim 1 oră ) dirigintele şi femeile de serviciu despre această situaţie.În cazul nerespectării acestui termen, responsabilitatea pentru repararea mobilierului şcolar revine clasei respective.
4. Elevii de serviciu vor şterge tabla după fiecare oră şi vor aerisi clasa.
5. În cazul desfăşurării orelor în alte spaţii decât sala de clasă, elevii de serviciu vor încuia uşa. Diriginţii şi direcţiunea nu răspund de furturile din clasă datorate încălcării acestei prevederi.
6. După ultima oră de curs în sala de clasă, elevii de serviciu vor:
a) anunţa profesorul că este ultima oră
b) aştepta împreună cu acesta ieşirea colegilor
c) verifica curăţenia clasei, vor consemna eventualele neajunsuri în caietul clasei
d) prezenta caietul clasei profesorului de la ultima oră de curs la semnat
e) goli coşul de gunoi.
7. Neîndeplinirea sarcinilor se pedepseşte cu prelungirea perioadei de serviciu cu o săptămână.

      CAPITOLUL VII

      Secretariatul

1. Elevii şi toţi angajaţii şcolii vor respecta programul afişat.
2. Carnetele de elevi, carnetele pentru alocaţie şi legitimaţiile de elev se vor elibera şi viza doar prin intermediul diriginţilor.

      CAPITOLUL VIII

      Recomandări privind protecţia, igiena şi securitatea muncii

1. Elevii nu au voie să intervină la instalaţiile electrice din şcoală (prize, întrerupătoare, firide cu siguranţe fuzibile, becuri, tuburi de iluminat, aparate).
2. Elevii au obligaţia să anunţe la secretariatul şcolii , când constată apariţia unor defecţiuni la instalaţia electrică .
3. Elevii vor avea un comportament prin care să evite orice accidentare sau deteriorarea bunurilor şcolii.
4. În laboratoare, vor fi respectate regulile specifice.
5. Se vor respecta regulile de circulaţie. O atenţie maximă se impune la traversarea părţii carosabile de către pietoni .

      Sancţiuni

1. Nu poate fi considerată minoră nici o abatere de la acest regulament, întrucât ar reflecta lipsa de voinţă sau incapacitatea de a respecta norme elementare de muncă în comun.
Elevii care încalcă prevederile prezentului regulament vor fi sancţionaţi conform “Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

      CAPITOLUL IX
      PARINTII

      Art.52 Colaborarea parintilor cu unitatea de invatamant, armonizarea optiunilor acestora cu oferta educationala, realizarea scopurilor finale pe care si le propun atat parintii, cat si unitatea de invatamant sunt obiective majore.
Parintii/tutorii legali au obligatia ca cel putin odata pe luna, sa ia legatura cu invatatorul/dirigintele pentru a cunoaste evolutia copilului lor.
      Art.53 Comitetele de parinti ale claselor si Consiliul reprezentativ al parintilor isi vor desfasura activitatea conform prevederilor Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar conform articolelor 151-160 la care se adauga optiunea acestora de a realiza un fond de sponsorizare al procesului de invatamant ale carui detalii pot fi discutate de acestia .
      Art 54 Parintii elevilor vor fi tratati cu multa atentie , cu tact pentru a-i face colaboratori atat in intretinerea bazei materiale cat si in imbunatatirea frecventei si a rezultatelor la invatatura a copiilor lor.
Trebuie sa ne perfectionam abilitatea , capacitatea de a lucra cu elevii rromi , de a le influenta si modifica comportamentul si chiar de a obtine unele rezultate la invatatura .

      CAPITOLUL X

      PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC

      Art.55 Personalul didactic auxiliar si nedidactic va respecta prevederile Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar conform articolelor 161-165.

      CAPITOLUL XI

      OBLIGATIILE CONDUCERII SCOLII

      Art.56 Conducerea scolii impreuna cu Consiliul de Administratie vor lua toate masurile necesare astfel incat procesul instructiv –educativ sa se desfasoare in bune conditii in toate sectoarele : local scoala (Sali de curs , cabinete) , laboratoare , teren de sport.
      CAPITOLUL XII

      RASPUNDEREA DISCIPLINARA SI MATERIALA
      Art.57 In raport cu gravitatea abaterii disciplinare comise , sanctiunile ce se pot aplica sunt :
a) mustrare;
b)Avertisment;
c)retragerea uneia sau mai multor gradatii sau trepte pe o perioada de 1-3 luni sau diminuarea veniturilor banesti cu 5-10 % pentru o perioada de 1-3 luni .
d) desfacerea disciplinara a contractului de munca;

      CAPITOLUL XIII
      ATRIBUTIILE PERSONALULUI DE INGRIJIRE

      Art. 58 asigura curatenia localului , curtii; ingrijeste si raspunde de obiectele de inventar pe care le are in pastrare ; indeplineste si functia de curier si duce la indeplinire orice alta insarcinare primita din partea conducerii scolii.

      CAPITOLUL XIV
      DISPOZITII FINALE

      Art. 59 Prezentul regulament intra in vigoare dupa aprobarea sa in consiliul profesoral.
      Art. 60 Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar si Regulamentul de ordine interioara al Scolii nr 92 va fi afisat in cancelarie, holul de la intrarea elevilor si va fi adus la cunostinta pe baza de semnatura elevilor la prima ora de dirigentie dar si parintilor la prima sedinta a comitetelor de parinti ale claselor.

Acest regulament de ordine interioara a fost aprobat de Consiliul profesoral in luna septembrie, 2013.